Házbank.hu adatkezelési tájékoztatófelhasználóknak

A Rockholding Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a hazbank.hu Felhasználóit, mint Érintetteket…

…a Felhasználó, mint Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról:

1) A Rockholding Kft , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató I . Számú Melléklete a Felhasználó Hozzájáruló Nyilatkozat , melynek aláírásával és a Rockholding Kft, mint Adatkezelő részére történő visszaküldésével a Felhasználó, mint Érintett Önkéntes. konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen Adat kezelési Tájékoztató Ill. 6 „ III. 7 . és III. 8 . pontjaiban meghatározott személyes adatai kezeléséhez, tudomásul v éve a jelen Adatkezelési Tájékoztató III. – III. 4. pontjaiban foglaltakat, így azt, hogy a személyes adatok szolgáltatása:

 • 6. pontban meghatározott személyes adatok esetében a visszahívás biztosításának a feltétele,
 • III . pontban meghatározott személyes adatok esetében : a szerződés megkötésének előfeltétele, a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele,
 • III . 8/ pontban meghatározott személyes adat esetében : a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele. és ezáltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele,
 • 8/ B. pontban meghatározott személyes adat esetében a releváns hírlevél küldésének a feltétele.

2) A Rockholding Kft. mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a

Felhasználó ezen Hozzájáruló Nyilatkozata nem terjed ki a hír levél küldés elfogadására, továbbá a cookie tájékoztató elfogadására, melyekről a Felhasználók, mint Érintettek külön jogosultak nyilatkozataikat megtenni.

3) A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a

Felhasználó Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása nem feltétele a Felhasználó, mint Érintett személyes adatai kezelésének , figyelemmel arra, hogy a Felhasználó, mint Érintett Személyes adatai kezelésének csak egyik jogalapja a Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása.

…az Adatkezelő adatairól:

1. Cégnév: Rockholding Kft
2. Cég rövidített neve: Rockholding Kft
3. Székhely: 1071. Budapest, Városligeti fasor 47-49.
4. Cégjegyzék szám: 01-09-971351
5. Adószám 23559976-2-42
6. Ügyvezető: Kövesdi Marcell
7. Elektronikus elérhetőség: info@hazbank.hu

III.

…a Rockholding Kft által kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról:

1) A Rockholding Kft mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában meghatározott adatok szolgáltatása a visszahívás biztosításának a feltétele. A Felhasználó, mint Érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok nélkül a Rockholding Kft mint Adatkezelő nem tudja biztositani a Felhasználó részére a visszahívást.

2) A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. pontjában meghatározott adatok szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele. A Felhasználó, mint Érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok nélkül a Rockholding Kft, mint Adatkezelő és a Felhasználó, mint Érintetett közötti szerződéses jogviszony nem jön létre, illetve a már létrejött szerződéses jogviszony megszűnik.

3) A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8/ A. pontiában meghatározott adat szolgáltatása a próbaidószak lejártát követően a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele. A Felhasználó, mint Érintett köteles ezt a személyes adatot megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adat nélkül a Rockholding Kft. , mint Adatkezelő és a Felhasználó, mint Érintetett közötti szerződéses jogviszony megszűnik.

4) A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket. hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8/ B. pontjában meghatározott adat szolgáltatása azon Felhasználó, mint Érintett vonatkozásában aki/amely feliratkozott a Hírlevélre a releváns hírlevél küldésének a feltétele. A Felhasználó, mint Érintett, amennyiben feliratkozott a Hírlevélre, köteles ezt a személyes adatot megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adat nélkül a Rockholding Kft mint Adatkezelő nem tudja biztositani a Felhasználó, mint Érintett részére, hogy kizárólag a számára releváns tartalmú hírleveleket küldje meg.

5) A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a Felhasználó, mint Érintett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Rockholding Kft, mint Adatkezelő a Felhasználó, mint Érintett által megadatt adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi, amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési jogosultsága alapján lehetősége van.

6) A ROCKHOLDING KFT, mint Adatkezelő a Felhasználó, mint Érintett alábbi, visszahívás kérése céljából megadott személyes adatait kezeli:

1) Felhasználó, mint Érintett neve

a) adatkezelés célja:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolatfelvétel
 2. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötése

b) adatkezelés jogalapja:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63 .§ (2) bekezdése
 2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

c) adatkezelés időtartalma: telefonbeszélgetés befejezését követően haladéktalanul

2) Felhasználó mint Érintett telefonszáma

a) adatkezelés célja:

  1. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolatfelvétel.
  2. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötése

b) adatkezelés jogalapja:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6 :63 . § (2) bekezdése
 2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

c) adatkezelés időtartama: telefonbeszélgetés befejezését követően haladéktalanul

7) A Rockholding Kft., mint Adatkezelő a Felhasználó, mint Érintett alábbi, regisztráció során megadott személyes adatait kezeli:

1) Felhasználó, mint érinttett neve

a) adatkezelés célja:

szerződéses jogviszony fennállása Felhasználó, mint

Érintett azonosítása

 1. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás
 2. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötése
 3. Felhasználó, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása
 4. Felhasználó, mint Érintett részére számla kibocsátása
 5. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése
 6. Felhasználó, mint Érintett részére hír levél küldése szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
  2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

b) adatkezelés jogalapja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2 ) bekezdése
 2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6: 123 . §. (l ) bekezdése
 1. Rockholding Kftr-e, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII. törvény 159 . ( I ) bekezdése és a 169 . SS. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő neve
 1. Rockholding Kft-e, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell Őrizni
 2. Rockholding Kft- re, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § ( 5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely szerint a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni
 3. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint

Adatkezelő részére megküldte-szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el.
 1. Rockholding Kft- re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § ( 2 ) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell Őrizni

c) adatkezelés időtartama:

 1. szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig. Azzal, hogy a számlát a     számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 . (l ) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell Őrizni.

2) Felhasználó. mint Érintett törvényes képviselőiének neve:

a) adatkezelés célja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötése szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63. (2) bekezdése
 2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft.. mint

Adatkezelő részére megküldte  szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnéséét követő 5 éves elévülési idő elteltéig

3) Felhasználó. mint Érintett székhelye/lakóhelye:

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötése
  2. Felhasználó, mint Érintett részére számla kibocsátása (kivéve, ha a Felhasználó számlázási címe más, mint a székhelyei lakóhelye)
  3. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve. ha a Felhasználó számlázási címe más, mint a székhelyei lakóhelye) szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  4. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
  5. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve. ha a Felhasználó számlázási címe más, mint a székhelye/ lakóhelye)
 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63. § (2) bekezdése
  2. Rockholding Kft-e, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adótól szóló 2007 . évi CXXVII. törvény 159 . §. ( I ) bekezdése és a 169 . §. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő

címe (kivéve, ha a Felhasználó    számlázási       címe más, mint           székhelye/lakóhelye)

 1. Rockholding Kft- re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell Őrizni (kivéve, ha a Felhasználó számlázási címe más, mint a székhelye’ lakóhelye)
 2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft.. mint

Adatkezelő részére megküldte

-szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22§-a alapján. mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 1. Rockholding Kft-e, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell Őrizni
 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy, ha a Felhasználó számlázási címe megegyezik a székhelyével’ lakóhelyével úgy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (l) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.
 • Ingatlaniroda neve
  1. adatkezelés célja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötése

– szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 1. adatkezelés jogalapja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft., mint

Adatkezelő részére megküldte

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22 §-alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 1. adatkezelés időtartama: szerződéses jogviszony megszűnését követé 5 éves elévülési idő elteltéig
 • Felhasználó, mint Érintett kapcsolattartóiának neve
  1. adatkezelés célja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás
 2. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötése
 3. Felhasználó, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása, szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 2. adatkezelés jogalapja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6: 123 .§. (l ) bekezdése
 3. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint

Adatkezelő részére megküldte

– szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 1. c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

6) Felhasználó kapcsolat tartóiának e-mail címe

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Felhasználó, mint Érintett azonosítása
  2. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás
  3. Felhasználóval. mint Érintettel a szerződés megkötése
  4. Felhasználó, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása
  5. Felhasználó, mint Érintett részére hír levél küldése szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  6. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63. S (2) bekezdése
  2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6: 123 § (1)

bekezdése

 1. Rockholding Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008 . évi XLVIII. törvény 6 .§ ( 5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely szerint a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni
 2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint

Adatkezelő részére megküldte  szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
 1. adatkezelés időtartama: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

7) Felhasználó kapcsolat tartójának telefonszáma

 1. adatkezelés célja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás

– szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6 :63. § (2) bekezdése
  2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint

Adatkezelő részére megküldte  szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22 .§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 1. adatkezelés időtartama: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy amennyiben a Felhasználó kapcsolattartójaként megjelölt személy nem azonos a Felhasználóval. mint egyéni vállalkozóval, vagy a Felhasználó, mint cég képviseletére jogosult személlyel, úgy a Felhasználó köteles megszerezni a Felhasználó kapcsolattartójaként eljárÓ személy hozzájáruló nyilatkozatát a nevének. e- mail címének és telefonszámának. mint személyes adatainak a kezelésére, amennyiben egyéb jogalappal nem rendelkezik a kapcsolattartóként megjelölt személy személyes adatai kezelésére. Ebben az esetben a Felhasználó minősül adatkezelőnek, a Rockholding Kft ezen személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül.

8) Jelszó

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Felhasználó, mint Érintett azonosítása
  2. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötésének adatvédelmi biztonsága
  3. Felhasználó, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtásának, a Felhasználói fióknak az adatvédelmi biztonsága szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  4. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63. § (2) bekezdése
  2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6: 123. §. (l) bekezdése
  3. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint

Adatkezelő részére megküldte  szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22 §-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
 2. adatkezelés időtartama: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig
 3. A Rockholding Kft. mint Adatkezelő a Felhasználó, mint Érintett alábbi adatát kezeli továbbá:
 4. A) A Rockholding Kft, mint Adatkezelő a próba időszak lejártát követően megrendelést leadó Felhasználó, mint Érintett alábbi személyes adatait kezeli a III. 7 . pontban meghatározott személyes adatokon kívül.

9) Felhasználó. mint Érintett számlázási címe, amennyiben eltér a székhelyétól/lakóhelyétöl

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Felhasználó, mint Érintett részére számla kibocsátása
  2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  3. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
  4. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése
 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
  1. Rockholding Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §. ( I ) bekezdése és a 169 . e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő címe
  2. Rockholding Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell Őrizni
  3. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft., mint

Adatkezelő részére megküldte  szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22          alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 1. Rockholding Kft-re. mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. ( 2 ) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni
 1. adatkezelés időtartalma: a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. ( I ) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább S évig meg kell őrizni.

IO) Felhasználó, mint Érintett adószáma,/ adóazonosító jele

 1. adatkezelés célja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználó, mint Érintett részére számla kibocsátása
 2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 3. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 4. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése
 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt
 1. Rockholding Kft-re. mint Adatkezelőre vonatkozó. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §. ( I ) bekezdése és a 169 . S. d) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő adószáma
 2. Rockholding Kft- re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább S évig meg kell Őrizni
 3. Felhasználó. mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint Adatkezelő részére megküldte

– szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22 .§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
 2. Rockholding Kft- re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. S. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni
 1. adatkezelés időtartama: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (l) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

11) Domain név

 1. adatkezelés célja:

– szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. . Felhasználó, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 2. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 3. adatkezelés jogalapja:

-szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6: 123 . § (l ) bekezdése
 2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint

Adatkezelő részére megküldte

– szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnéséét követő 5 éves elévülési idő elteltéig
 2. B) A Rockholding Kft, mint Adatkezelő a hitlevélre feliratkozott regisztrált Felhasználó, mint Érintett alábbi személyes adatát kezeli a Ill. 7. pontban megjelöl név és e- mail cím mellett releváns hírlevél küldése céljából.

12) Ingatlaniroda székhelye

 1. adatkezelés célja:

-szerződéses jogviszony fennállása alatt:

-szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 2. adatkezelés jogalapja:

-szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Rockholding Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008 . évi XLVIII. törvény 6 .§. ( 5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely szerint a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni
 2. Felhasználó. mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint

Adatkezelő részére megküldte

-szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22 §-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 1. adatkezelés időtartama: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig
 2. A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a Ill. 6., a Ill. 7 . és a Ill. 8. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag elektronikus úton kezeli, papír alapon nem.

. …a Felhasználók, mint Érintettek jogairól:

 1. A Rockholding Kft, mint Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ, valamint az Érintett jogaira vonatkozó minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva rendelkezésre álljon.
 2. A Rockholding Kft, m int Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban kifejtettek szer int. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 3. Amennyiben a Rockholding Kft, mint Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, az alábbiakban kifejtettek szerint, késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 4. A Rockholding Kft, mint Adatkezelő az információkat, valamint a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Azonban. ha a Felhasználó, mint Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy — különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, a Rockholding Kft, mint Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

-ésszerű összegű, de legfeljebb egy havi díjnak megfelelő összegii díjat számíthat fel (a Megrendelő Felhasználó vonatkozásában), vagy  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 1. A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy amennyiben megalapozott kétségei v kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban. további, a Felhasználó, mint Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 2. A Felhasználót. mint Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

1) Érintett kérelmezheti a személves adataihoz való hozzáférést az alábbiak szerint: Információk. melyre az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed:

Az Érintett jogosult arra, hogy a Rockholding  Kft- től, mint Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzá férést kapjon:  adatkezelés céljai  érintett személyes adatok kategóriái  azon Címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai  az érintett azon joga. hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen  felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga  ha az adatokat nem az érintettből gyűjtöttek, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ  automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Kérelem elbírálásának folyamata:

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő fentiekben meghatározott kötelezettségének jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével tesz eleget azzal, hogy a Rockholding Kft. mint Adatkezelő az Érintett kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot bocsát az Érintett rendelkezésére, legkésőbb a kérelem megérkezésétöl számított 5 munkanapon belül.

2) Érintett maga jogosult a személyes adatait helyesbíteni:

Személyes adatok helyesbítésére jogosultak:

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat maga helyesbítse.

Címzettek tájékoztatása a személyes adatok helyesbítéséről:

Amennyiben az Érintett az általa eszközölt adathelyesbítésről tájékoztatta az Adatkezelőt, a Rockholding Kft, mint Adatkezelő a tájékoztatás megérkezésétöl számított 5 munkanapon belül minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Érintett tájékoztatása a címzettekről:

Az Érintettet, kérésére a Webrakéta Kft. adatkezelő tájékoztatja e címzettekről:  amennyiben az Érintett e kérelmét az adathelyesbítésről szóló értesítéssel együtt vagy a címzettek tájékoztatását megelőzően terjeszti elő. úgy a címzettek tájékoztatásával

egyazonnapon :

amennyiben az Érintett e kérelmét a címzettek tájékoztatását követően terjeszti elő. úgy a kérelem megérkezését követő munkanapon .

3) Érintett kérelmezheti a személyes adatai törlését („ az elfeledtetéshez való jog”):

Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Rockholding Kft mint Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, indokolatlan késedelem nélkül.

Adatkezelő adat törlési kötelezettsége az alábbi esetekben áll fenn:

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Rockholding Kft, mint Adatkezelő akkor köteles arra. hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (vagylagos feltételek)

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módon kezelték  az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja  az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű Ok az adatkezelésre  személyes adatokat jogellenesen kezelték  személyes adatokat a Rockholding Kft- re, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Kivételek az adattörlési kötelezettség alól:

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket. hogy nem alkalmazandó átöltésre vonatkozó fenti rendelkezés, amennyiben az adatkezelés: (vagylagos feltételek)

-a személyes adatok kezelését előíró, a Rockholding Kft- re, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges

– statisztikai célból szükséges amennyiben az elfeledtetéshez való jog” valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérelem elbírálásának folyamata:

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett személyes adatai törlésre vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétöl számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

A Rockholding Kft mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatal követő munkanapon tájékoztatja .

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben a Rockholding Kft mint Adatkezelő az Érintett törlésre vonatkozó kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával megegyező napon törli továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséról való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétöl számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről. akivel, illetve amellyel a személyes adatok törlését az Adatkezelő közölte.

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint előterjesztette.

amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok törlésére vonatkozó kérelmével. vagy legkésóbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az adatok törlésével illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;  amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről .

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben a Rockholding Kft. mint Adatkezelő Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4) Érintett kérelmezheti a személyes adatai kezelésének korlátozását:

Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kötelezettség:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (vagylagos feltételek)

-Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik. amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-Rockholding Kft- nek, mint Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a személyes adatok korlátozásával egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a személyes adatok korlátozását követő munkanapon felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb a felhívás megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok korlátozását az Adatkezelő közölte.

A Rockholding Kft., mint Adatkezelő a címzettekről tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét előterjesztette.

-amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok korlátozására vonatkozó kérelmével egyidejűleg terjesztette elő: az adatok korlátozásával, illetve a címzettek értesítésével megegyező; napon tájékoztatja a címzettekről :

-amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívásán terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

Kivételek. tehát a korlátozás alá eső személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben jogosult az Adatkezelő:

A Rockholding Kft. mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy azon személyes adatokat. melyek vonatkozásában az adatkezelés korlátozás alá esik (a tárolás kivételével) csak az alábbi esetekben lehet kezelni: (vagylagos feltételek)

– ha ahhoz az Érintett hozzájárult,

– ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges,

– ha az más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges,

– ha az az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.

5) Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

Érintett az alábbi esetben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő kifejezetten felhívja az Érintett figyelemét arra, hogy az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból abban az esetben jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Rockholding Kft, mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Érintett tiltakozása esetén a Rockholding Kft mint Adatkezelő Érintett személyes adatait nem kezelheti tovább.

Érintett tiltakozása esetén a személves adatok kezelésére az alábbi esetekben jogosult a Rockholding Kft. mint Adatkezelő:

Az Érintett tiltakozása ellenére a Rockholding Kft. , mint Adatkezelő abban az esetben kezelheti az Érintett személyes adatait, ha a Rockholding Kft. , mint Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek (vagylagos feltételek)

-elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. vagy

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Kérelem elbírálásának folyamata:

A Rockholding Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett tiltakozását a kérelem megérkezéséétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

A Rockholding Kft , mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja .

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben a Rockholding Kft, mint Adatkezelő az Érintett tiltakozását megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával megegyező munkanapon törli,

 1. adatkezelés jogalapja:
  • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
   1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63 § (2) bekezdése
   2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6: 123 § (l )

bekezdése

 1. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint Adatkezelő részére megküldte
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22 .§-a alapján, mely Szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

6) Felhasználó kapcsolat tartójának e-mail címe

 1. adatkezelés célja:
  • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Felhasználó, mint Érintett azonosítása
 2. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás
 3. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés megkötése
 4. Felhasználó, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása
 5. Felhasználó, mint Érintett részére hírlevél küldése szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 6. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 1. adatkezelés jogalapja:
  • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63§ (2 ) bekezdése
 2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6: 123 §. (l ) bekezdése
 3. Rockholding Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazda sági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008 . évi XLVIII. törvény 6 .§. ( 5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely szerint a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni
 4. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Rockholding Kft, mint

Adatkezelő részére megküldte

–  szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22 .§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
 2. adatkezelés időtartama: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

7) Felhasználó kapcsolat tartójának telefonszáma

 1. a) adatkezelés célja:

szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1.Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétöl számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon , kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok törlését az Adatkezelő közölte.

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat , akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

A Rockholding Kft, mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint előterjesztette:

-amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét a tiltakozásával egyidejűleg, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az adatok törlésévél illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről ;

amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben a Rockholding Kft mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6) Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog:

Érintettet az adathordozhatósághoz való i02 az alábbi esetben illeti meg:

Az Érintett jogosult arra. hogy a rá vonatkozó, általa a Rockholding Kft., mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha (együttes feltétel)

-az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

-az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett jogosult arra, — ha ez technikailag megvalósítható — kérje a Rockholding Kft.- től, mint Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt személyes adatokot közvetlenül más Adatkezelőnek továbbítsa. Azonban ez nem jelenti annak kötelezettséget a Rockholding Kft.- re, mint Adatkezelőre és más adatkezelőre nézve, hogy műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a személyes adatok továbbítására azért nem kerül sor, mert a két rendszer között nem lehetséges a kommunikáció, úgy a Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja ennek tényéről, és ennek okairól az Érintettet.

A Rock holding Kft. mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem terheli felelősség azért, hogy  a címzett adatkezelő fogadja e és kezeli e, az általa a részére továbbított adatokat,  a címzett adatkezelő adatkezelése megfelel-e a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

Kivételek az adathordozhatóság alól:

A Rockholding kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adathordozhatósághoz való jog:

nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és  nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Kérelem elbírásának folyamata:

A Rockholding Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett kérelmét a kérelem megérkezésétól számított 5 munkanapon belül megvizsgálja annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

A Rockholding Kft.. mint Adatkezelő az Érin tettet döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja.

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben a Rockholding Kft, mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül eleget tesz az Érintett kérelmének.

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben a Rockholding Kft mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja. úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7) Érintettet megilleti a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog:

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Rockholding Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelőt csak abban az esetben terheli a Személyes adatok törlésére vonatkozó kötelezettség, ha a személyes adatokat más jogalapon nem kezelheti.

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg nem végez olyan adatkezelést, melynek kizárólagos jogalapja az Érintett hozzájárulása jelen Adatkezelési Tájékoztató III. pontjában foglaltak értelmében.

8) Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olvan, kizárólag automatizált adatkezelésen — ideértve a profilalkotást is — alapuló döntés hatálya , amely rá nézve joghatással járna vagy Öt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg nem hoz olyan kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést. amely az Érintettre nézve joghatással járna, vagy ót hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Azonban amennyiben a Rockholding Kft. , mint Adatkezelő a jövőben  ilyen. kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést kíván hozni úgy arról előzetesen tájékoztatja az Érintetteket azzal, hogy az alábbiakban kifejtetteket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Rockholding Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem illeti meg az ebben a pontban meghatározott jog az Érintett abban az esetben, ha a döntés ( vagylagos feltételek)

 1. az Érintett és a Rockholding Kft. , mint Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
 3. meghozatalát a Rockholding Kft.- re, mint Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az l. és 2. esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy a Rockholding Kft. , mint Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9) Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, valamint bírósági jogorvoslattal élhet:

A Rockholding, mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben az Érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelése során megsértették a jogait, úgy jogosult arra.

 1. panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1 530 Budapest, Pf. : 5 .

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22 IC.

Telefon: +36 (1 ) 391 – 1400

Fax: +36 ( l ) 391 -1410

E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://naih.hu

 1. bírósági jogorvoslattal éljen:

Az Érintett jogainak megsértése esetén a Rockholding Kft., mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

a Felhasználók, mint Érintettek személyes adatait megismerők köréről:

 1. A Felhasználók, mint Érintettek adatait a Rockholding Kft. mint Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg. Amennyiben a Rockholding Kft.  mint Adatkezelő valamely alkalmazottja a Felhasználónak, mint Érin tettnek a foglalkoztatására irányuló jogviszonynál fogva kárt Okoz, a Felhasználóval, mint Érintettel szemben a Rockholding Kft. , mint munkáltató felelőse Ptk. 6:540 § ( l ) bekezdése értelmében.
 2. A Rockholding Kft. mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

-Kezelt személyes adatok köre: Felhasználó neve, Felhasználó székhelye/ lakóhelye kivéve. ha számlázási címe ettől eltérő, mert akkor számlázási címe, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele

-Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által nyújtott könyvelési szolgáltatás Adatkezelő általi igénybevétele.

-Érintettek kategóriái: Felhasználók

 1. A Rockholding Kft , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott Adatfeldolgozók személyében változás következett be, vagy amennyiben az Adatkezelő további Adatfeldolgozókat vesz igénybe. úgy arról jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával az Adatfeldolgozói Szerződés megkötésével azonos napon tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket.
 2. A Rockholding Kft, mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat. mint Érin tetteket. hogy az Adatfeldolgozók a Felhasználók, mint Érintettek személyes adatait kizárólag a

Rockholding Kft., mint Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezelik, kivéve akkor, ha az adatkezelést az Adatfeldolgozóra alkalmazandó jog írja elő.

 1. A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat. mint Érintetteket, hogy az Adatfeldolgozók kizárólag a Rock hold ing Kft. , mint Adatkezelő előzetes írásban tett felhatalmazása alapján vehetnek igénybe további adatfeldolgozót.

VI.

a Rockholding Kft., mint Adatkezelő adatfeldolgozói tevékenységéről:

 1. A Rockholding Kft. tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a regisztrált Felhasználók weboldalain található adatok tekintetében Adatkezelőnek a hazbank..hu Felhasználói minősülnek, ezen adatok vonatkozásában a Rockholding Kft. Adatfeldolgozónak tekinthető. Ennek értelmében a kezelt személyes adatok köréről. az adatkezelés céljáról, jogalapjáról. az adatkezelés időtartamáról, a címzettek köréről kizárólag az adott személyes adat Adatkezelője tud tájékoztatást adni, és minden egyéb, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettség öt terheli.
 2. A Rockholding Kft. tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy fenntartja magának a jogot. hogy a hazbank.hu weboldalon lehetőséget biztosítson más természetes vagy jogi személyeknek különböző szolgáltatások nyújtására. mely esetben Adatkezelőnek ezen természetes vagy jogi személyek minősülnek, ezen adatok vonatkozásában a Rockholding Kft. Adatfeldolgozónak tekinthető. Ennek értelmében a kezelt személyes adatok köréről. az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamától. a címzettek köréről kizárólag az adott személyes adat Adatkezelője tud tájékoztatást adni, és minden egyéb, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettség Öt terheli. Erről a Rockholding Kft. a www.hazbank.hu weboldalon külön tájékoztatást nyújt a Felhasználóknak, mint Érin tetteknek.

VII.

az alábbi egyéb rendelkezésekről:

L Adatkezelési Tájékoztató módosítása :

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot je len Adatkezelési Tájékoztató módosítására, azzal, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy erről a Felhasználókat, mint Érintetteket a módosítást megelőzően 30 nappal tájékoztatja, kivéve, ha a módosítás jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági/ hatósági határozaton alapul. Abban az esetben, ha a módosítás jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági/ hatósági határozaton alapul a Rockholding Kft. , mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosításról késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érin tetteket.

 1. Eredeti céltól eltérő célból történő adatkezelés:

A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy ha az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően a Felhasználót erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatja azzal, hogy amennyiben az adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetéröl, mivel azok különböző forrásokból származtak, általános tájékoztatást ad.

 1. Naplózási tevékenység:
  1. A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy az Adatkezelő a jogsértő cselekmények elkövetőének felderítése, a további jogsértő cselekmények megelózése, valamint statisztikai és hibakeresési célból, továbbá a szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat:
   • IP cim:
 • Naplózási tevékenység célja: jogsértő cselekmények elkövetőeinek felderítése, a további jogsértő cselekmények megelőzése, a Rockholding Kft.. mint Adatkezelő és adott esetben a többi Felhasználó, mint Érintett érdekeinek védelme, a szolgáltatás megfelelő színvonalának biztosítása.
 • Naplózási tevékenység jogalapja: Rockholding Kft, mint Adatkezelő jogos érdeke, valamint Rockholding Kft.- vel, mint Adatkezelővel jogviszonyban álló Felhasználók jogos érdeke.
  • Weboldalra történő belépés ideiét. valamint a Weboldalon eltöltött időtartamot:
 • Naplózási tevékenység célja: rendszer leterheltség miatti statisztikák elkészítése, és ezzel a szolgáltatás megfelelő színvonalán történő nyújtása.
 • Naplózási tevékenység jogalapja: Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés minél magasabb színvonalon és minőségben történő teljesítése: Ptk. 6: 1 23§ ( 1) bekezdése.
  • Ingataniroda által kezelt ingatlanok száma:
 • Naplózási tevékenység célja: tárhelyfoglalás, rendszer leterheltség ismerete és ezzel a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtása.
 • Naplózási tevékenység jogalapja: Felhasználóval. mint Érintettel létrejött szerződés minél magasabb színvonalon és minőségben történő teljesítése: Ptk. 6: 123 .§. ( l) bekezdése.
 1. A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a naplózási adatokat a szerződéses jogviszony megszűntését követően 5 éves elévülési időn belül tárolja, majd azt követően törli.
 1. E-mail üzenetek kezelése:
  1. A Rockholding Kft., mint Adatkezelő a Kommunikációs felületen, valamint e-mail útján tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket:

az ÁSZF. az Adatkezelési tájékoztató, a Cookie tájékoztató, valamint a Hírlevél tájékoztató módosításáról  rendszerhibákról, üzemzavarról, hibaelhárításról;  rendszer használatával kapcsolatos műszaki információkról.

 1. A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintettekkel, hogy az új szolgáltatásokról, az akciókról. a kedvezményekről Hírlevélben tájékoztatja azon Felhasználókat, akik a Hírlevélre feliratkoztak. A Hírlevélre feliratkozás részletes szabályai a Hírlevél tájékoztatóban találhatók.22
 2. A Rockholding Kft. , mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket. hogy a Felhasználóval, mint Érintettel folytatott e- mail üzeneteket a szerződéses jogviszony megszűnéséét követő 5 éves elévülési ideig tárolja, majd azt követően törli.
 1. Adatvédelmi tisztviselő:

A Rockholding Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt figyelemmel arra, hogy:

 • az Adatkezelő nem közhatalmi szerv, illetve nem egyéb közfeladatot ellátó szerv,
 • az Adatkezelő fő tevékenységei nem foglalnak olyan adatkezelési műveleteket magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/ vagy céljaiknál fogva az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé,
 • az Adatkezelő fő tevékenységei nem foglalják magukban a személyes adatok különleges kategóriáinak és a büntetőjogii felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését.

Budapest, 2021. Június 21.

Rockholding Kft

képviselője: Kövesdi Marcell