Általános Szerződési Feltételek

A Házbank alkalmazás igénybe vételével és használatával a hazbank.hu/”ügyfélneve” URL címeken elérhető weboldalakon keresztül (“Szolgáltatás”), a szolgáltató Rockholding Kft. (“Házbank”), és Ön (“Ügyfél”) az alábbi szolgáltatási feltételekről és kondíciókról állapodnak meg (“Általános Szerződési Feltételek”).

Minden új funkció, mely kiegészíti vagy fokozza a jelenlegi Szolgáltatást, ideértve az új eszközök és erőforrások elérhetővé tételét, automatikusan az Általános Szerződési Feltételek alá tartoznak. A Szolgáltatás folytatólagos használatával Ügyfél elfogadja az ilyen jellegű változtatásokat.

Bármely szerződéses feltétel megszegése az Ügyfél Fiókjának meg szűnését eredményezi. Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére használhatja.

Felhasználói fiók feltételei

 1. Ügyfél köteles megadni teljes nevét, egy érvényes e-mail címét, és minden egyéb, a folyamat során kért információt a regisztráció sikere érdekében.
 2. Ügyfél belépési nevét csak egy személy használhatja – egy bejelentkezés megosztása több személy között nem megengedett. Ügyfél annyi belépési nevet generálhat, amennyi hozzáférésre szüksége van és amennyit a kiválasztott díjcsomag lehetővé tesz.
 3. Ügyfél felelős felhasználói fiókjához tartozó belépési nevének és jelszavának védelméért. Házbank nem lehet és nem lesz felelős semmilyen Ügyfelet ért kárért, mely a fenti biztonsági előírás be nem tartásából fakad.
 4. Ügyfél felelős minden a felhasználói fiókján belül közzétett tartalomért és tevékenységért (még akkor is, ha a tartalmat olyan más felhasználó töltötte fel, akinek hozzáférése van felhasználó fiókjához is).
 5. Ügyfél nem használhatja a szolgáltatást illegális vagy jogosulatlan célra. Ügyfél a Szolgáltatás használatával nem sértheti a rá vonatkozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvények).

Díjak és fizetés

 1. A Szolgáltatás érvényes bankkártyával vagy banki átutalással fizethető ki.
 2. Az Ügyfél a Szolgáltatási periódus (30 nap) lejáratát megelőző 5, 3 és 1 napon automatikus értesítést kap. Ügyfél felelőssége, hogy a kiválasztott díjcsomag díját kifizesse a Szolgáltatási periódus utolsó napjáig.
 3. A Szolgáltatási periódus 30 napos és a megfizetett díj visszatérítése nem lehetséges. Tört hónapra vagy szolgáltatás módosításra sem jár díj visszatérítés.
 4. Ha az Ügyfél a Szolgáltatás díját nem fizeti meg legkésőbb a Szolgáltatási periódus lejáratát követő 30 napig, akkor a felhasználói fiók automatikusan és visszavonhatatlanul törlésre kerül minden abban feltöltött és rögzített tartalommal egyetemben.
 5. A Házbank.hu minden új regisztráló felhasználó számára garantálja a 15 napos próbaidőt a regisztráció kezdetétől számítva!

Törlés és megszűntetés

 1. Ügyfél felelős felhasználói fiókjának megszüntetéséért. Ügyfél felhasználói fiókját bármikor megszüntetheti egy az info@hazbank.hu címre megküldött e-mailben történt jelzéssel.
 2. A megszüntetés alkalmával minden az Ügyfél által feltöltött és rögzített tartalom véglegesen törlésre kerül. A törölt információk visszaállítására a továbbiakban nincs lehetőség.

A Szolgáltatás és árainak módosítása

 1. Házbank fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, és időről időre módosíthatja / frissítheti a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét), külön értesítéssel vagy értesítés nélkül.
 2. A Szolgáltatás ára, beleértve, de nem kizárólag a havi előfizetési díjak, 30 napos előzetes értesítés után változhatnak. Ilyen értesítés bármikor adható az Ügyfél email címére történő megküldéssel vagy a Szolgáltatáson belüli közzététellel.
 3. Házbank nem vonható felelősségre az Ügyfél vagy bármely harmadik személy által, a Szolgáltatás árazásának vagy bármilyen egyéb módosításának kapcsán.
 4. A mindenkori fizetéssel illetve ingyenes időszakkal kapcsolatos részleteket házbank az egyedi admin felületen belüli díjcsomagok részben közöl.

Szerzői jog és tulajdonjogok

 1. Házbank nem tart igényt az Ügyfél által a Szolgáltatásban feltöltött anyagok szellemi tulajdonjogára. Ügyfél profi lja és feltöltött anyagainak szellemi tulajdonjoga Ügyfélé maradnak.
 2. A Szolgáltatás kinézete, felépítése, grafikai elemei és azokelrendezése, működési folyamatai Eldanor Kft. szellemi tulajdonát képezik és mint olyan szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezzel kapcsolatosan Eldanor Kft. minden jogát fenntartja. Ügyfél nem sokszorosíthatja, nem másolhatja és nem használhatja fel és újra egyetlen részét sem a HTML/CSS, Javascript kódoknak vagy bármely vizuális design elemeknek és működési mechanizmusoknak Eldanor Kft. kifejezett írásos engedélye nélkül.

Bizalmas információk

Minden, az Ügyfélre vonatkozó valószínűsíthetően bizalmas információt, vagy amely információk tekintetében az Ügyfél egyértelműen jelöli a bizalmasságot, Házbank a legszigorúbb titoktartás mellett kezeli és azt Házbank nem hozza nyilvánosságra és nem használja fel. Kivételt képeznek azok az esetek melyeknél a nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás ésszerűen szükséges a Szolgáltatás teljesítéséhez, és erre Házbank írásbeli engedélyt kapott az Ügyféltől.

A felelősség korlátozása

Ügyfél elfogadja, hogy Házbank semmiképpen nem vonható felelősségre az előre nem látható, közvetett speciális, büntető, vagy bárminemű egyéb kárért vagy veszteségért, illetve elmaradt haszonért, az üzletmenet megszakadásáért, számítógép meghibásodásért, üzleti információ elvesztéséért, vagy egyéb veszteségért, mely a Szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából ered, még akkor sem, ha Házbank-ot értesítették a lehetséges károkról. Ügyfél egyetlen és kizárólagos jogorvoslata a vitás ügyekben a Szolgáltatás Ügyfél által történő felmondása. Az Házbank közvetlen vagy közvetett felelősségvállalása a Szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg az Ügyfél által a Szolgáltatásért fizetett mindenkori havi díjat.

Általános feltételek

 1. Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltatás nyújtása “ahogy aktuálisan elérhető” alapon történik.
 2. Vis major: Házbank nem vonható felelősségre bármilyen, a Szolgáltatás bárminemű nem teljesítése vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az ilyen késedelmet előre nem látható események vagy körülmények okozták.
 3. Technikai támogatás e-mailben biztosított. E-mail cím: info@hazbank.hu Technikai támogatás minden munkanapon (kivétel az ünnepnapok és hivatalos munkaszüneti napok) 10.00-től 16:00 óráig érhető el.
 4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás működtetéséhez Házbank igénybe veheti harmadik fél szolgáltatásait, úgy mint: hosting partnerek, hardware, software, hálózati elem beszállítók és egyéb technológiai szolgáltatók.
 5. Ügyfél nem módosíthatja, adaptálhatja és nem törheti fel a Szolgáltatást vagy nem készíthet a jelen szolgáltatáshoz hasonló weboldalt, melyet jelen Szolgáltatással kapcsolatba hozhatnak.
 6. Ügyfél kijelenti, hogy Eldanor Kft. kifejezett írásos engedélye nélkül nem reprodukálja, másolja, értékesíti, viszont eladja vagy hasznosítja a Szolgáltatás részeit vagy egészét.
 7. Házbank saját belátása szerint megteheti , de nem köteles, annak a tartalomnak és Felhasználói fi óknak az eltávolítására, mely jogellenes, sértő, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, obszcén vagy más módon kifogásolható, vagy sérti bármely fél szellemi tulajdonának vagy jelen Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit.
 8. Házbank bármely Ügyfele, alkalmazottai, tagjai vagy tisztviselői ellen bármilyen szóbeli, fizikai, írásbeli vagy más visszaélés (beleértve jogsértő viselkedést) a Felhasználói fi ók azonnali megszüntetését eredményezi.
 9. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai feldolgozása és továbbítása, beleértve a Ügyfél tartalmait, különböző hálózati csomópontokon keresztül történhet, így a továbbítás (a) akár nem titkosított formában is létrejöhet; és (b) az adatokon az adattovábbítás miatt szükséges műszaki követelményeknek megfelelő módosítások jöhetnek létre.
 10. Ügyfél nem tölthet fel, nem küldhet és nem tárolhat vagy továbbíthat kéretlen email vagy spam üzeneteket.
 11. Ügyfél nem továbbíthat bármilyen károkozó férget, vírust vagy egyéb romboló természetű kódot.
 12. Ha Ügyfél havi adatforgalma meghaladja a 200MB-os mennyiséget vagy jelentősen eltér más Ügyfelek általános hálózati forgalmától (amely Házbank által meghatározott), Házbank fenntartja a jogot, hogy Ügyfél Felhasználói fiókját azonnal letiltsa addig, amíg Ügyfél nem csökkenti hálózati forgalmának mennyiségét.
 13. A Szolgáltatás igénybevételével az Általános Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek lépnek életbe Ügyfél és Házbank között. Bármely, jelen szerződésben nem definiált rendelkezés vagy jog nem jelenti az ilyen jogról való lemondást. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkotják Ügyfél és Házbank teljes megállapodását a Szolgáltatás használatával kapcsolatosan. Minden korábbi megállapodás érvényét veszti (beleértve, de nem kizárólagosan, az Általános Szerződési Feltételek korábbi változatait).

 

Utolsó módosítás: 2018. október 11.